skrufresendecs

1. Záměr a zákonné účely

Dále uvedené podmínky platí pro smluvní vztah FCBA Offshore Ltd a jeho zákazníka. Jsou nedílnou součástí každé smlouvy uzavřené mezi FCBA Offshore Ltd a jeho zákazníkem. Stanoví podmínky různých služeb, které FCBA Offshore Ltd poskytuje, tj. např. zřízení společnosti, otevření bankovního účtu a vedení administrativních záležitostí společnosti.

Klient se zavazuje, že smlouvu ani žádnou její část nepoužije k protiprávním, nemorálním či urážlivým účelům. Pro případ porušení smlouvy zákazníkem si FCBA Offshore Ltd vyhrazuje právo spolupracovat s kompetentními orgány. FCBA Offshore Ltd nebude spojena s komerčními aktivitami zákazníka.

Pokud klient písemně neupozorní FCBA Offshore Ltd na nezpůsobilost, ručí se všemi riziky za právní způsobilost svoji, svých právních zástupců a třetích stran.

FCBA Offshore Ltd může bez dalšího vysvětlení zákazníkovi odmítnout poskytování všech svých služeb.

FCBA Offshore Ltd si vyhrazuje právo právo kdykoliv a s okamžitou platností měnit tyto podmínky. Klient bude na změny upozorněn písemným oznámením. Změny budou považovány za klientem schválené, pokud k nim FCBA Offshore Ltd neobdrží písemnou námitku do čtyř týdnů od data oznámení.

2. Podrobný přehled služeb

Otevření bankovního účtu:
FCBA Offshore Ltd pomůže zákazníkovi se zřízením bankovního účtu. FCBA Offshore Ltd provede všechny kroky ke spokojenosti zákazníka. S cílem poskytnout zákazníkovi optimální službu, předloží FCBA Offshore Ltd zákazníkovi přehled pečlivě vybraných bank. V některých případech je banka nucena odmítnout otevření účtu. To se týká zejména případů, kdy nejsou dodržovány zásady potřebné pečlivosti. FCBA Offshore Ltd se zavazuje, že v případě, že nebude možné otevřít účet, vrátí zákazníkovi všechny „poradenské“ poplatky.

Zřízení společnosti:

FCBA Offshore Ltd pomůže zákazníkovi se zápisem společnosti do obchodního rejstříku. FCBA Offshore Ltd provede všechny kroky ke spokojenosti zákazníka. S cílem poskytnout zákazníkovi optimální službu jedná FCBA Offshore Ltd vždy s několika místními partnery. Někdy musí tito partneři z důvodů zákonných podmínek platných v jurisdikci provedení zápisu společnosti odmítnout. To se týká zejména případů, kdy nejsou dodržovány zásady potřebné pečlivosti. FCBA Offshore Ltd se zavazuje, že v případě, že nebude možné zaregistrovat společnost, vrátí zákazníkovi všechny „poradenské“ poplatky.

Podniková administrativa:

FCBA Offshore Ltd nabízí klientovi pomoc v administrativě a správě společnosti (vedení účetnictví, zajišťování administrativně-účetních povinností vůči úřadům…) a uchovávání podnikatelských záznamů a dokladů souvisejících se společností. Tuto službu zajišťuje ve spolupráci s místními renomovanými partnery a FCBA Offshore Ltd nenese odpovědnost za finančně-správní nedostatky společností, které službu realizují. FCBA Offshore Ltd má ovšem povinnost informovat vlastníka společnosti o všech povinnostech, které má (například hradit roční poplatky na prodloužení) pro udržení společnosti v provozu.

3. Právo odmítnout služby

FCBA Offshore Ltd si vyhrazuje právo bez udání důvodu a vysvětlení odmítnout poskytování služeb jakémukoliv klientovi a za žádných okolností nemůže nést odpovědnost za toto odmítnutí.

4. Právní poradenství

I když se FCBA Offshore Ltd snaží o všech svých službách poskytovat pravdivé a správné informace, neposkytuje právní poradenství. Klient sám zodpovídá za to, že si zabezpečí úplné daňové a právní informace o založení a fungování společnosti, a zajistí, aby činnost nebyla v rozporu se zákony příslušné jurisdikce.

5. Zákonné účely

Klient ručí za to, že nepoužije práva z jakékoliv smlouvy k protiprávním, neslušným, nemorálním či urážlivým účelům a že žádným způsobem neohrozí dobré jméno FCBA Offshore Ltd. Klient v podnikatelské činnosti žádným způsobem samostatně ani v kombinaci, vcelku ani zčásti, nepoužije jméno FCBA Offshore Ltd.

6. Ochrana proti praní špinavých peněz a náležitá opatrnost

Klient předloží FCBA Offshore Ltd informace, které bude FCBA Offshore Ltd považovat za potřebné k zajištění souladu jednání společnosti s platnými zákony o zákazu praní špinavých peněz a náležité opatrnosti. Za správnost informací poskytnutých FCBA Offshore Ltd odpovídá klient. Klient také doloží FCBA Offshore Ltd, že aktiva a finanční prostředky vkládané do společnosti nepocházejí přímo ani nepřímo z trestné či jinak protiprávní činnosti. V zájmu způsobilosti FCBA Offshore Ltd plnit zákonné povinnosti je klient povinen úplně a včas informovat FCBA Offshore Ltd o změnách ve vlastnické struktuře a vedení společnosti.

7. Odpovědnost

Veškeré dohody mezi FCBA Offshore Ltd a klientem jsou považovány za smlouvy.

Kromě specifických podmínek a případů nedbalosti či podvodu, které nelze vyloučit, půjdou veškeré škody vzniklé z pochybení nebo nedopatření FCBA Offshore Ltd a jejích zaměstnanců k tíži zákazníka. K tíži zákazníka půjdou také jakékoliv škody vzniklé přímo či nepřímo z nedbalosti, chyby, činnosti či nedopatření jakékoliv třetí strany, instituce nebo platební infrastruktury. K tíži zákazníka půjdou veškeré škody související s užitím poštovních služeb, telefonu, faxu, e-mailu či jiných komunikačních prostředků a škody vzniklé v důsledku prodlení či nedorozumění, pokud nevzniknou v důsledku hrubé nedbalosti FCBA Offshore Ltd.

FCBA Offshore Ltd se zavazuje, že vyvine veškeré potřebné úsilí pro poskytnutí bezchybných služeb. Pokud však se tyto služby nepodaří řádně zrealizovat, neponese za to FCBA Offshore Ltd žádnou odpovědnost.

Podobně při zřizování účtu FCBA Offshore Ltd působí pouze jako zprostředkovatel mezi bankou a zákazníkem. FCBA Offshore Ltd nebude za žádných okolností brána k zodpovědnosti za jakékoliv škody či spory vzniklé ve vztahu banky a zákazníka. FCBA Offshore Ltd je pouze zprostředkovatelem a v žádné souvislosti nepůsobí jménem banky.

8. Povinnosti klienta

Klient je povinen předložit FCBA Offshore Ltd veškeré dokumenty potřebné ke zřízení bankovního účtu a k registraci společnosti. Klient je povinen hradit fakturu související s poskytovanými službami.

 

9. Kompetentní jurisdikce

V případě sporu jsou právně kompetentní soudy Seychelské republiky.

 
Logo offshore small