skrufresendecs

1. Rozsah pôsobnosti a právne účely

Nasledujúce všeobecné podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi FCBA Offshore Ltd a jej zákazníkmi. Tieto podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy medzi FCBA Offshore a zákazníkom. Podmienky upravujú poskytovanie služieb spoločnosťou FCBA Offshore, akými sú napríklad vytváranie podnikov, zriaďovanie bankových účtov a obchodná administratíva firiem.

Klient sa zaväzuje, že nebude používať zmluvu alebo časť zmluvy nezákonným, nemorálnym alebo hanlivým spôsobom. V prípade porušenia týchto podmienok zo strany zákazníka si spoločnosť FCBA Offshore Ltd vyhradzuje právo obrátiť sa na príslušné orgány a dožadovať sa svojich práv. FCBA Offshore Ltd nesmie byť nijako prepojená s obchodnými aktivitami zákazníka.

Klient nesie zodpovednosť za riziko vzniku jeho právnej nespôsobilosti, jeho právnikov alebo tretej strany, pokiaľ FCBA Offshore Ltd bola informovaná o tejto neschopnosti písomne.

FCBA Offshore Ltd môže odmietnuť poskytnúť všetky služby ponúkané zákazníkovi bez udania dôvodu.

FCBA Offshore Ltd si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť termíny a podmienky poskytovania služieb a to s okamžitou platnosťou. Klient musí byť informovaný o týchto zmenách písomne. Zmeny sa považujú za schválené zákazníkom, pokiaľ FCBA Offshore Ltd nedostane písomné námietky zo strany zákazníka a to do štyroch týždňov odo dňa oznámenia zmeny.

2. Podrobný zoznam služieb

Zriadenie bankového účtu:
FCBA Offshore Ltd pomáha zákazníkovi pri zriaďovaní bankového účtu. FCBA Offshore Ltd vykonáva všetky potrebné kroky k dosiahnutiu spokojnosti zákazníka. Za účelom poskytnutia optimálnej služby zákazníkom, FCBA Offshore Ltd predkladá zoznam starostlivo vybraných bánk. V niektorých prípadoch je banka nútená odmietnuť zriadenie účtu. To platí najmä v prípade, ak nie sú splnené vyššie spomenuté podmienky. FCBA Offshore Ltd sa zaväzuje uhradiť zákazníkovi všetky „konzultačné“ poplatky v prípade, ak nie je možné zriadiť účet.

Registrácia spoločnosti:

FCBA Offshore Ltd pomáha zákazníkovi pri registrácii spoločnosti. FCBA Offshore Ltd vykonáva všetky potrebné kroky k dosiahnutiu spokojnosti zákazníka. Za účelom poskytnutia optimálnej služby zákazníkom, FCBA Offshore Ltd zriadila niekoľko miestnych partnerstiev. V niektorých prípadoch títo partneri sú povinní odmietnuť registrovať spoločnosť kvôli miestnym zákonom. To platí najmä v prípade, ak nie sú splnené vyššie spomenuté podmienky. FCBA Offshore Ltd sa zaväzuje uhradiť zákazníkovi všetky „konzultačné“ poplatky v prípade, ak nie je možná registrácia spoločnosti.

Obchodná administratíva:

FCBA Offshore Ltd pomáha zákazníkovi pri administrácii spoločnosti (účtovníctvo a všetky administratívne povinnosti týkajúce sa účtovníctva…) a tiež archivuje všetky obchodné záznamy a dokumenty vzťahujúce sa k jeho spoločnosti. Táto služba je poskytovaná v spolupráci s miestnymi partnermi, ktorí sú vysoko uznávaní v tejto oblasti a FCBA Offshore Ltd nemôže niesť zodpovednosť za zlé finančné hospodárenie spoločnosti spravovanej jej miestnymi partnermi. Napriek tomu, FCBA Offshore Ltd musí informovať skutočného vlastníka spoločnosti o všetkých záväzkoch, ktoré musí predložiť (napríklad: každoročné udržiavacie poplatky) s cieľom udržať jeho spoločnosť v chode.

3. Právo na odmietnutie služieb

FCBA Offshore Ltd si vyhradzuje právo odmietnuť poskytovať klientovi akékoľvek svoje služby bez udania dôvodu alebo vysvetlenia a nemôže za žiadnych okolností niesť zodpovednosť za také odmietnutie.

4. Právne poradenstvo

Aj keď sa FCBA Offshore Ltd usiluje poskytovať pravdivé a správne informácie o všetkých svojich službách, neposkytuje však právne poradenstvo. Klient je zodpovedný za to, že prijal potrebné daňové a právne poradenstvo, pokiaľ ide o zriadenie a fungovanie spoločnosti a za to, že tieto činnosti nebudú porušovať zákon akejkoľvek príslušnej jurisdikcie.

5. Právne účely

Klient sa zaručuje, že nezneužije žiadne z práv udelených v akejkoľvek dohode na nelegálne, obscénne, hanlivé alebo nemorálne účely a nijako neskazí povesť spoločnosti FCBA Offshore. Klient nebude akýmkoľvek spôsobom používať alebo kombinovať názov FCBA Offshore Ltd, ani úplne, ani čiastočne a to za účelom obchodných aktivít. FCBA Offshore Ltd si vyhradzuje právo spolupracovať s oficiálnym vyšetrovacím orgánom v prípade nevhodného správania klienta.

6. Opatrenie proti praniu špinavých peňazí a povinná starostlivosť vo vzťahu ku zákazníkovi

Klient poskytne FCBA Offshore Ltd len také informácie, ktoré FCBA Offshore Ltd považuje za nevyhnutné, aby sa zabezpečilo, že spoločnosť je v súlade s platnými právnymi predpismi v boji proti praniu špinavých peňazí a v súlade s povinnou starostlivosťou vo vzťahu ku zákazníkovi. Klient je zodpovedný za to, že informácie poskytnuté FCBA Offshore Ltd sú pravdivé. Klient takisto zaručuje FCBA Offshore Ltd, že aktíva alebo finančné prostriedky zavedené do firmy nepredstavujú priamo ani nepriamo výnosy z trestného činu alebo inej nezákonnej činnosti. S cieľom umožniť FCBA Offshore Ltd splniť svoj právny záväzok, je klient povinný informovať FCBA Offshore Ltd o všetkých zmenách skutočného vlastníctva, podielov a pracovníkov spoločnosti.

7. Zákonná zodpovednosť

Akákoľvek dohoda medzi FCBA Offshore Ltd a klientom sa nazýva zmluva.

Klient zodpovedá za všetky vzniknuté situácie a právne vzťahy, okrem vzťahov a zodpovednosti za ne upravených v osobitných ustanoveniach, ďalej okrem nedbalosti alebo podvodu, ktorý nemožno vylúčiť a okrem škody vyplývajúce z chýb alebo omylu FCBA Offshore spoločnosti a jej zamestnancov. Okrem toho musí zákazník prijať zodpovednosť za prípadné škody súvisiace priamo alebo nepriamo s nedbalosťou, chybami, konaním alebo omylom spôsobenými treťou stranou, inštitúciou alebo platobnou infraštruktúrou.

Zákazník nesie zodpovednosť za prípadné škody spojené s využívaním poštových služieb, telefónu, faxu, e-mailu alebo iných komunikačných prostriedkov, rovnako ako aj za škody súvisiace s meškaním alebo nejakým nedorozumením, nenesie však zodpovednosť vtedy, ak FCBA Offshore spoločnosť spôsobila vážnu škodu z nedbalosti.

FCBA Offshore Ltd sa zaväzuje urobiť všetky potrebné kroky k poskytnutiu doplnkových pomocných služieb. Bohužiaľ, ak tieto služby zlyhajú pri implementácii, FCBA Offshore Ltd nenesie za to žiadnu zodpovednosť. Podobne pri vytváraní bankového účtu FCBA Offshore Ltd vystupuje ako sprostredkovateľ medzi bankou a zákazníkom. FCBA Offshore Ltd nesmie za žiadnych okolností niesť zodpovednosť za akékoľvek škody alebo spor medzi bankou a zákazníkom. FCBA Offshore Ltd pôsobí ako sprostredkovateľ a nevykonáva žiadnu činnosť stanovenou bankou.

8. Povinnosti klienta

Klient je povinný poskytnúť FCBA Offshore spoločnosti všetky potrebné dokumenty buď na účely založenia účtu alebo registrácie spoločnosti. Klient je rovnako povinný uhradiť faktúru za poskytnutie služby.

 

9. Súdna príslušnosť

Akékoľvek spory vzniknuté medzi stranami patria pod jurisdikciu Seychelského súdu.

 
Logo offshore small