skrufresendecs

Právne informácie:

Editor webových stránok

Doména www.fcba-offshore.com bola upravená spoločnosťou:

FCBA Ltd

Hosting

Hosting pre doménu www.fcba-offshore.com je poskytovaný: GoDaddy.com LLC, 14455 North Hayden Rd., Suite 219, Scottsdale, AZ 85260.

V prípade akejkoľvek sťažnosti týkajúcej sa obsahu stránok, pripomienok alebo príspevkov, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára dostupného na internetovej stránke.
V súlade so zákonom môžete tiež priamo kontaktovať hostingové spoločnosti na adrese:

Legal Department GoDaddy.com LLC , 14455 North Hayden Rd., Suite 219, Scottsdale, AZ 85260.
Spoločnosť GoDaddy.com môžete tiež kontaktovať emailom na support@godaddy.com.

Spracovanie osobných údajov

Osobné údaje budú zozbierané len pre interné použitie.
Vaše osobné údaje budú využité len pri riešení vašich požiadaviek, nebudú nikdy predané, zdieľané, zverejnené ani poskytnuté tretej strane.

O FCBA Offshore spoločnosti

Táto webová stránka je publikovaná FCBA Offshore Ltd, spoločnosť so sídlom na Seychelách.

FCBA Offshore Ltd nie je regulovaná finančným orgánom vo Veľkej Británii (Financial Authority (FCA)) a ani žiadnym iným podobným úradom v inej krajine. Preto FCBA Offshore Ltd neposkytuje žiadne investičné poradenstvo.

Rovnako tak môže FCBA Offshore Ltd prijímať vklady od verejnosti iba vo forme poplatkov.

Účelom týchto stránok je informovať verejnosť o aktivitách spoločnosti FCBA Offshore Ltd. Jej obsah nie je obchodným záväzkom FCBA Offshore Ltd ani jej pobočiek alebo partnerov.

FCBA Offshore sa snaží zabezpečiť, aby informácie poskytované na stránke boli vždy presné a aktualizované, taktiež si vyhradzuje právo upravovať obsah kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia. Napriek tomu nemôžeme zaručiť, že tieto informácie na stránke sú úplné. Navyše odmietame akúkoľvek zodpovednosť v prípade chyby alebo omylu v týchto poskytnutých informáciách.

Každá osoba, ktorá si želá využiť jednu zo služieb či produktov, je povinná kontaktovať FCBA Offshore Ltd a informovať sa o dostupnosti služby alebo produktu, ako aj o zmluvných podmienkach a platných sadzieb.

FCBA Offshore Ltd odmieta akúkoľvek zodpovednosť za obsah týchto stránok a za ich použitie inou osobou a akékoľvek ďalšie publikovanie alebo šírenie celého obsahu alebo jej časti, musí byť vopred schválené spoločnosťou FCBA Offshore Ltd.

Informácie poskytnuté na tejto webovej stránke sú legálne podľa britských zákonov.

Vlastníctva a použitie offshore účtu môžu byť regulované v krajine bydliska majiteľa.
FCBA Offshore Ltd neposkytne žiaden výrobok alebo službu osobe, ak je to tejto osobe zakázané zákonom v jej domovskej krajine alebo v ktorejkoľvek inej krajine.
FCBA Offshore Ltd kontroluje aktivity svojich zákazníkov, ale nie je zodpovedná za ostatné aktivity vykonávané jej zákazníkmi.

FCBA Offshore Ltd uvádza, že väčšina navrhovaných jurisdikcií ponúka úplnú diskrétnosť. Držitelia offshore účtu sú zodpovední za poskytnutie informácií daňovým orgánom v krajine svojho bydliska, ako aj za všetky ich príjmy.

Obsah

Obsah internetovej stránky (https://www.fcba-offshore.com) majú len informatívny charakter. FCBA Offshore Ltd nenesie zodpovednosť za zmeny, vývoj alebo dodatky právnych predpisov alebo za daňové režimy v špecifických jurisdikciách a jeho obsah nie je možné použiť v užšom zmysle zákazníkom bez predchádzajúceho poradenstva.

Súbory s údajmi danej krajiny poskytujú všeobecné informácie, ktoré sú aktualizované prostredníctvom právneho procesu a technologického monitorovania FCBA Offshore Ltd; posledný menovaný však neprijíma zodpovednosť s ohľadom na miestne vývojové trendy. Diagramy a balíčky sú poskytované len na informačné účely a FCBA Offshore Ltd nenesie zodpovednosť za ne.

Výraz „offshore“ môže byť ponímaný v niektorých krajinách ako daňový podvod, daňový únik alebo ako zneužitie práva. Uvedené výklady môžu byť považované za nezákonné v niektorých krajinách: ponúkajú stručný prehľad medzinárodných postupov. Nemôžu byť považované za konečné a ani použiteľné, pokiaľ ide o uvedené príklady. Zákazníci, ktorí chcú vykonať takéto opatrenia, musia konzultovať kvalifikovaného poradcu.

Výraz „založenie offshore bankového účtu“ znamená službu, ktorá je prepojená so zákazníkom a autorizovanou bankou a v žiadnom prípade neznamená založenie účtu použitím účtovných záznamov FCBA Offshore spoločnosti.

Boj proti praniu špinavých peňazí

FCBA Offshore Ltd bojuje proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, a to ako v rámci svojej spoločnosti, tak aj v rámci projektov svojich klientov.

FCBA Offshore Ltd sa zaväzuje, že vykoná svoju prácu v rámci objektivity, čestnosti a poctivosti, a zabezpečí nadradenosť záujmov firmy, zákazníkov a integrity trhu. Tento záväzok dodržiavať etické normy má za cieľ nielen zabezpečiť súlad s právnymi predpismi v rôznych krajinách, v ktorých FCBA Offshore Ltd pôsobí, ale zároveň slúži na získanie a udržanie dlhodobej dôvery svojich zákazníkov, akcionárov, zamestnancov a partnerov.

 
Logo offshore small